Saturday, June 6, 2009

1John 2:15

"Huwag ninyong ibigin ang sanlibutan, ni ang mga bagay na nasa sanlibutan. Kung ang sinoman ay umiibig sa sanglibutan, ay wala sa kanya ang pag-ibig ng Ama."

1John 2:15

No comments:

Post a Comment